Buổi kết nối riêng - Của nhóm 3 thuộc Team KCN

Ngày đăng: 11:26 PM 18/01/2022 - Lượt xem: 618

Nhóm 3 thuộc Team KCN

Đã tổ chức thành công buổi kết nối đầu tiên

Nhóm 3:

Lead: Anh Du - Nước khoáng Tản Viên

TK: Chị Phương - Suất Ăn Công nghiệp

Truyền thông: Anh Khuyến - Cơ Khí 

Thành viên nhóm các Doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng khu công nghiệp . Nhóm Doanh nghiệp phục vụ khu công nghiệp Việt Nam. Team Khu Công Nghiệp Việt Nam

Facebook